Hlavné činnosti

Technická oblasť

 • zabezpečovať technickú evidenciu o dome a zaznamenávať všetky zmeny, ktoré sú známe
 • spracovať ročný plán údržby, opráv a zlepšení domu v spolupráci so zástupcom vlastníkov
 • na základe požiadavky zástupcu vlastníkov zabezpečiť údržbu a opravy domu aj mimo schváleného ročného plánu a dozerať na ich realizáciu
 • zabezpečiť realizáciu ročného plánu údržby, opráv a odborných prehliadok a skúšok v ňom schválených a dozerať na ich realizáciu

Oblasť prevádzky bytového domu :

 • zabezpečiť poistenie bytového domu
 • zabezpečiť uzatvorenie zmlúv na dodávku energií, médií a služieb s ich výrobcami, dodávateľmi a správcami sietí
 • zabezpečiť renováciu/obnovu vašich bytových domov s tými najlepšími firmami

Oblasť ekonomiky a hospodárenia :

 • viesť fond prevádzky, údržby a opráv domu
 • viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu
 • písomne informovať zástupcu vlastníkov o pohybe na účte domu
 • spracovať ročné vyúčtovanie preddavkov na služby a predložiť ho vlastníkom a nájomcom najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka
 • poukázať preplatky z ročného vyúčtovania služieb vlastníkom do 30 dní odo dňa doručenia ročného vyúčtovania
 • vybaviť reklamáciu vyúčtovania služieb do 30 dní od jej doručenia, ak to v uvedenej lehote nie je možné, písomne oznámiť reklamujúcemu vlastníkovi dôvody a termín vybavenia reklamácie
 • vykonávať všetky úhrady súvisiace s prevádzkou domu a poplatky tretím stranám v zmysle ZoVS, tieto úhrady vykonať len ak sú na účte domu na tento účel dostatočné finančné prostriedky
 • upraviť preddavky na služby (mesačný zálohový predpis) podľa skutočnosti predchádzajúceho roka pri zohľadnení predpokladaného vývoja cien
 • požadovať od vlastníkov zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo jednorázovú dotáciu, pokiaľ finančné prostriedky na účte domu nepostačujú na priebežné alebo konečné krytie nákladov na prevádzku, vrátane služieb, opráv a údržbu bytového domu
 • vykonávať cenovú, technickú a vecnú kontrolu vykonávania a fakturácie prác na dome

Právna oblasť

 • sledovať a vymáhať vzniknuté nedoplatky za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • uzatvárať nájomné zmluvy na prenájom spoločných priestorov v dome, avšak len na základe pokynov a predchádzajúceho písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov
 • zastupovať vlastníkov pred orgánmi štátnej správy alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu

Spoľahlivosť

Na nás sa môžte vždy a vo všetkom spoľahnúť, svoju prácu robíme na 100% a s radosťou. Dôkazom toho sú aj bytové domy, ktoré spravujeme.

Profesionalita

Za našou prácou je práca odborníkov. Dovoľte nám predstaviť Vám náš tím.

Komunikácia

Komunikácia je základom každého úspechu. Napíšte nám, čo by sa dalo zlepšiť a my sa Vám pokúsime vyhovieť.

Facebook