Vedeli ste že ?

Vedeli ste, že od 1.10.2014 môže správca zverejniť tých vlastníkov, ktorí majú nedoplatky?

  • Vďaka novele platnej od 1.10.2014 môže správcovská spoločnosť zverejniť neplatičov, ktorí majú nedoplatky do fondu prevádzky, alebo fondu opráv v bytovom dome. Podmienkou je, že výška nedoplatkov musí byť viac ako 500 EUR. Správcovská spoločnosť je následne oprávnená takéhoto vlastníka – neplatiča zverejniť v dome obvyklým spôsobom, čo môže predstavovať na nástenke bytového domu, prípadne na internetovej stránke domu.

Vedeli ste, že dobrý zástupca vlastníkov je pre chod správy naozaj potrebný?

  • V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov. Jeho úloha je nielen komunikácia so správcom, ale aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožňuje zmluva o výkone správy. Zástupcu volia vlastníci na schôdzi a táto funkcia môže ale nemusí byť odmeňovaná. Dobrý zástupca vlastníkov pozná potreby bytového domu a v spolupráci so správcom sa starajú nielen o prevádzku bytového domu, ale aj o jeho zveľaďovanie.

Vedeli ste, že správa domu môže fungovať aj s pár neplatičmi?

  • Správca musí vedieť neplatičov flexibilne identifikovať a vymáhať od nich nedoplatky na pravidelnej báze. Upomienky cez telefón, alebo zasielané poštou spravidla pomôžu, v opačnom prípade musí správca postúpiť pohľadávku na právne oddelenie, ktoré zváži ďalšie kroky. Veľakrát sú neplatiči len ľudia v ťažkej životnej situácii, preto môže byť splátkový kalendár po dohode so správcom lepšie riešenie ako vydanie platobného rozkazu.

Vedeli ste, že každý bytový dom musí mať zriadený vlastný účet v banke?

  • Správca musí viesť finančné prostriedky každého spravovaného bytového domu na samostatnom účte. Zbystrite pozornosť ak váš správca toto porušuje – jedná sa o porušenie zákona a v takomto prípade sa môže stať, že prispievate na prevádzku alebo opravy bytového domu v ktorom nebývate!

Vedeli ste, že približne 50% vlastníkov bytov sa nezaujíma o správu vlastného domu a nezúčastňuje sa domových schôdzí?

  • Neúčasť vlastníkov bytov na domových schôdzach potom nahráva rôznym špekulantom a „domovým správcom“, ktorí by mohli zneužiť túto situáciu.

Vedeli ste aké platby platíte mesačne?

  • Mesačne platíte zálohový predpis, ktorý sa skladá z troch hlavných poplatkov. Prvým je príspevok do fondu údržby a opráv. Ten si vlastníci stanovujú sami tak, aby pokryl predpokladané výdavky na opravu, údržbu a modernizáciu domu. Druhý poplatok je odmena za správu. Tieto dva poplatky sú fixné a nie sú zúčtovateľné. Posledný tretí a najväčší poplatok sú preddavkové platby za služby. Sem patria preddavky za teplo, vodu, elektrinu a iné. Tieto poplatky sú zálohami, ktoré stanovuje naša spoločnosť na základe spotreby energií a médií za minulé zúčtovacie obdobie. Tieto poplatky sa každoročne vlastníkom vyúčtovávajú vo vyúčtovaní.

Spoľahlivosť

Na nás sa môžte vždy a vo všetkom spoľahnúť, svoju prácu robíme na 100% a s radosťou. Dôkazom toho sú aj bytové domy, ktoré spravujeme.

Profesionalita

Za našou prácou je práca odborníkov. Dovoľte nám predstaviť Vám náš tím.

Komunikácia

Komunikácia je základom každého úspechu. Napíšte nám, čo by sa dalo zlepšiť a my sa Vám pokúsime vyhovieť.

Facebook