Vedeli ste, že od 1. februára 2020 môže správca zverejniťtých vlastníkov,ktorí majú nedoplatky?

Od 1. februára 2020 je účinný zákon č.476/2019 Z.z. ktorým sa zmenil zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Okrem iných zmien sa tento zákon novelizoval v § 9 ods.3 ,a to ohľadom minimálnej sumy nedoplatkov,pri ktorej správca /spoločenstvo môže zverejniť meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,ktorý dlží na preddavkoch do fondu prevádzky,údržby  a opráv domu alebo na úhradách za plnenie .

Správca môže uviesť v zozname neplatičov  v dome ,ak je nedoplatok vlastníka  ,,vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia.“Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

Vedeli ste, že dobrý zástupca vlastníkov je prechod správy naozaj potrebný?

V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov. Jeho úloha je nielen komunikácia so správcom, ale aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožňuje zmluva o výkone správy. Zástupcu volia vlastníci na schôdzi a táto funkcia môže ale nemusí byť odmeňovaná. Dobrý zástupca vlastníkov pozná potreby bytového domu a v spolupráci so správcom sa starajú nielen o prevádzku bytového domu, ale aj o jeho zveľaďovanie.

Vedeli ste, že správa domu môžefungovať aj s pár neplatičmi?

Správca musí vedieť neplatičov flexibilne identifikovať a vymáhať od nich nedoplatky na pravidelnej báze. Upomienky cez telefón, alebo zasielané poštou spravidla pomôžu, v opačnom prípade musí správca postúpiť pohľadávku na právne oddelenie, ktoré zváži ďalšie kroky. Veľakrát sú neplatiči len ľudia v ťažkej životnej situácii, preto môže byť splátkový kalendár po dohode so správcom lepšie riešenie ako vydanie platobného rozkazu.

Vedeli ste, že každý bytový dom musímať zriadený vlastný účet v banke?

Správca musí viesť finančné prostriedky každého spravovaného bytového domu na samostatnom účte. Zbystrite pozornosť ak váš správca toto porušuje – jedná sa o porušenie zákona a v takomto prípade sa môže stať, že prispievate na prevádzku alebo opravy bytového domu v ktorom nebývate!

Vedeli ste, že približne 50% vlastníkov bytov sa nezaujíma o správu vlastného domu anezúčastňuje sa domových schôdzí?

Neúčasť vlastníkov bytov na domových schôdzach potom nahráva rôznym špekulantom a „domovým správcom“, ktorí by mohli zneužiť túto situáciu.

Vedeli ste aké platbyplatíte mesačne?

Mesačne platíte zálohový predpis, ktorý sa skladá z troch hlavných poplatkov. Prvým je príspevok do fondu údržby a opráv. Ten si vlastníci stanovujú sami tak, aby pokryl predpokladané výdavky na opravu, údržbu a modernizáciu domu. Druhý poplatok je odmena za správu. Tieto dva poplatky sú fixné a nie sú zúčtovateľné. Posledný tretí a najväčší poplatok sú preddavkové platby za služby. Sem patria preddavky za teplo, vodu, elektrinu a iné. Tieto poplatky sú zálohami, ktoré stanovuje naša spoločnosť na základe spotreby energií a médií za minulé zúčtovacie obdobie. Tieto poplatky sa každoročne vlastníkom vyúčtovávajú vo vyúčtovaní.