Vedeli ste, že od 1.10.2014 môže správca zverejniťtých vlastníkov,ktorí majú nedoplatky?

Vďaka novele platnej od 1.10.2014 môže správcovská spoločnosť zverejniť neplatičov, ktorí majú nedoplatky do fondu prevádzky, alebo fondu opráv v bytovom dome. Podmienkou je, že výška nedoplatkov musí byť viac ako 500 EUR. Správcovská spoločnosť je následne oprávnená takéhoto vlastníka – neplatiča zverejniť v dome obvyklým spôsobom, čo môže predstavovať na nástenke bytového domu, prípadne na internetovej stránke domu.

Vedeli ste, že dobrý zástupca vlastníkov je prechod správy naozaj potrebný?

V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov. Jeho úloha je nielen komunikácia so správcom, ale aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožňuje zmluva o výkone správy. Zástupcu volia vlastníci na schôdzi a táto funkcia môže ale nemusí byť odmeňovaná. Dobrý zástupca vlastníkov pozná potreby bytového domu a v spolupráci so správcom sa starajú nielen o prevádzku bytového domu, ale aj o jeho zveľaďovanie.

Vedeli ste, že správa domu môžefungovať aj s pár neplatičmi?

Správca musí vedieť neplatičov flexibilne identifikovať a vymáhať od nich nedoplatky na pravidelnej báze. Upomienky cez telefón, alebo zasielané poštou spravidla pomôžu, v opačnom prípade musí správca postúpiť pohľadávku na právne oddelenie, ktoré zváži ďalšie kroky. Veľakrát sú neplatiči len ľudia v ťažkej životnej situácii, preto môže byť splátkový kalendár po dohode so správcom lepšie riešenie ako vydanie platobného rozkazu.

Vedeli ste, že každý bytový dom musí mať zriadený vlastný účet v banke?

Správca musí viesť finančné prostriedky každého spravovaného bytového domu na samostatnom účte. Zbystrite pozornosť ak váš správca toto porušuje – jedná sa o porušenie zákona a v takomto prípade sa môže stať, že prispievate na prevádzku alebo opravy bytového domu v ktorom nebývate!

Vedeli ste, že približne 50% vlastníkov bytov sa nezaujíma o správu vlastného domu a nezúčastňuje sa domových schôdzí?

Neúčasť vlastníkov bytov na domových schôdzach potom nahráva rôznym špekulantom a „domovým správcom“, ktorí by mohli zneužiť túto situáciu.

Vedeli ste aké platby platíte mesačne?

Mesačne platíte zálohový predpis, ktorý sa skladá z troch hlavných poplatkov. Prvým je príspevok do fondu údržby a opráv. Ten si vlastníci stanovujú sami tak, aby pokryl predpokladané výdavky na opravu, údržbu a modernizáciu domu. Druhý poplatok je odmena za správu. Tieto dva poplatky sú fixné a nie sú zúčtovateľné. Posledný tretí a najväčší poplatok sú preddavkové platby za služby. Sem patria preddavky za teplo, vodu, elektrinu a iné. Tieto poplatky sú zálohami, ktoré stanovuje naša spoločnosť na základe spotreby energií a médií za minulé zúčtovacie obdobie. Tieto poplatky sa každoročne vlastníkom vyúčtovávajú vo vyúčtovaní.