KOMTERM Slovensko, a.s


Vážený odberateľ tepla,
dňa 9. 1. 2023 vyhlásilo MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie
dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Výzva pre
dodávateľov tepla bola vyhlásená v súvislosti s vykonávaním nariadenia vlády SR č. 464/2022 a 523/2022
Z.z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Oprávneným žiadateľom dotácie
je regulovaný subjekt KOMTERM Slovensko, a.s., ktorý dodáva teplo koncovým odberateľom v bytových
objektoch a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválilo cenu
tepla cenovým rozhodnutím č.0315/2023/T. Spoločnosti KOMTERM Slovensko, a.s. bola cena tepla na rok
2023 schválená dňa dňa 12.01.2023 s platnosťou od 1. 1. 2023. Tým bola splnená podmienka účasti na
Výzve.
Spoločnosť KOMTERM Slovensko, a.s. bude v roku 2023 fakturovať dodávku tepla pre odberateľov
nasledovne:
Odberatelia v nebytových priestoroch:
VZ ceny tepla = 0,1061 EUR/kWh
FZ ceny tepla = 275,0630 EUR/kW x 3.473,1029 kW / 18 284 013 kWh = 0,05224 EUR/kWh
JH = 0,1061 + 0,05224 = 0,15834 EUR/kWh = 158,34 EUR/MWh bez DPH.
V zmysle nariadenia vlády č.464/2022 a 523/2022 je limit nárastu ceny tepla v roku 2023 pre odberateľov
v bytových priestoroch je vo výške schválenej pre rok 2022 zvýšenej o 20 EUR na MWh.
JH z r. 2022 je 123,90 EUR / MWh bez DPH a zvýšenie o 20 EUR / MWh s DPH.
JH pre rok 2023 bude 140,52 EUR / MWh bez DPH.
Odberatelia byty (spoločenstvá a pod.):
VZ = 88,30 EUR / MWh (0,0883 EUR / kWh) – upravená podľa NV SR
FZ = 52,24 EUR / MWh (0,05224 EUR / kWh) = 275,063 EUR / kW – schválená pre rok 2023
JH = 140,52 EUR / MWh (0,14052 EUR / kWh).
KOMTERM Slovensko, a.s.