Monthly Archives: február 2023


Oznamy |
21. 2. 2023

KOMTERM Slovensko, a.s

Vážený odberateľ tepla,dňa 9. 1. 2023 vyhlásilo MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytiedodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Výzva...